آژانس های امروزی و زیرساخت های حیاتی مدتهاست که تمرکز مجرمان سایبری با انگیزه های مختلف هستند. مجرمان سایبری، هکوتیست ها، دولت های خارجی، و بیشتر هدف این سازمان ها را به عنوان وسیله ای برای جمع آوری اطلاعات شخصی قابل شناسایی در مورد شهروندان، دسترسی به اطلاعات دولت محرمانه یا به طور کلی توقف و یا اختلال در عملیات دولتی روزانه. به غیر از مجرمان سایبری با هدف مخرب، آژانسهای فدرال نیز به نشت اطلاعات و تهدیدات ناخودآگاه توسط خودیان اقدام می کنند؛ 54 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی اخیر که کارکنان بی دقت را به عنوان تهدید جدی برای شبکه های دولتی شناسایی می کنند، در مقایسه با دولت های خارجی در 48 درصد